Per 1 januari 2018 geldt de nieuwe wet ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Vandaag de dag wonen stellen vaak al langere tijd samen voordat ze gaan trouwen ook wordt er tegenwoordig vaker dan één keer getrouwd. Het idee achter deze wet is dat deze hierbij meer aansluit. In deze blog leest u wat er veranderd is en wat dat voor u betekent.

Het huidige huwelijksvermogensregime (tot 1-1-2018)

Wanneer men vandaag de dag besluit te trouwen, trouwt men automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die iedere partner tijdens het huwelijk maar ook vóór het huwelijk heeft opgebouwd in de gemeenschap vallen en dus fitfy-fifty worden gedeeld. Wanneer men dit niet wil kan er voorafgaand aan het huwelijk – bij een notaris – huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. In deze voorwaarden worden dan de afspraken die men maakt over de verdeling van schulden en bezittingen vastgelegd.

Een uitzondering op de huidige regeling, dat alle bezittingen en schulden fifty-fifty worden verdeeld, zijn erfenissen en schenkingen, deze vallen niet in de gemeenschap mits dit als zodanig in het testament of de schenkingsovereenkomst is vastgelegd. Dit noemt men een ‘uitsluitingsclausule’. Daarnaast vallen ook verknochte bezittingen en schulden buiten de gemeenschap. Dit zijn bezittingen of schulden die op een bijzondere manier aan één van de partners zijn verbonden. Ook valt het – voor het huwelijk – opgebouwde pensioen buiten de gemeenschap. Bij een echtscheiding wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen veelal wel verdeeld.

Het nieuwe huwelijksvermogensregime (vanaf 1-1-2018)

Met ingang van 1 januari 2018 treedt de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking. Dit betekent ten opzichte van de huidige regeling dat wanneer men op of na 1 januari 2018 trouwt dit niet automatisch in gemeenschap van goederen zal zijn. Er geldt op dat moment een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alleen die bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd zullen worden verdeeld. Bezittingen en schulden die iedere partner al had voor het huwelijk vallen niet langer in de gemeenschap. Voor wat betreft erfenissen en schenkingen geldt hetzelfde als in de huidige regeling echter erfenissen en schenkingen van voor het huwelijk vallen door middel van de nieuwe wet automatisch buiten de gemeenschap. Om bij een echtscheiding aan te kunnen tonen welke van de bezittingen en schulden dateren van voor het huwelijk dient men wel een goede administratie bij te houden. Wanneer een partner bij echtscheiding niet kan aantonen dat bepaalde bezittingen en/of schulden al van voor het huwelijk hem/haar toebehoorde, vallen deze alsnog in de gemeenschap en zullen dus verdeeld worden.

Voor wie geldt het ? En wat als u iets anders wenst?

De beperkte gemeenschap van goederen – zoals zal gelden vanaf 1-1-2018 – zal gelden voor huwelijken die worden gesloten na 1-1-2018. Voor mensen die voor 1-1-2018 zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen blijft dit huwelijksregime van toepassing, mits u alsnog huwelijkse voorwaarden opstelt. Voor partners die ongehuwd samenwonen blijft de situatie ongewijzigd en is in de huidige als in de nieuwe wet niets geregeld.

Wanneer men bezittingen en schulden apart wenst te houden dient men een notaris te raadplegen voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit is ook na 1-1-2018 nog het geval, echter men kan na 1-1-2018 ook nog steeds kiezen voor algehele gemeenschap van goederen (zoals automatisch het geval was voor 1-1-2018). Hiervoor dient men tevens een notaris te raadplegen die deze afspraken vastgelegd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de nieuwe wet, wat dat voor u betekent of andere familierechtelijke vragen, dan zijn wij u graag van dienst. (www.advocaatconchita.nl)